Semina Scientiarum
semina13.jpg

Profil czasopisma

Semina Scientiarum to czasopismo pokrewne do znanych w środowisku filozoficznym Zagadnień Filozoficznych w Nauce. Poświęcone jest realizacji programu „filozofii w nauce”1, autorzy tekstów skupiają się więc na szeroko rozumianych zagadnieniach, w których działalność naukowa łączy się z refleksją filozoficzną. Redakcję tworzą studenci i doktoranci Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Cele czasopisma

Semina Scientiarum ukazuje się od 2002 roku, pozwalając autorom publikacji na zdobywanie umiejętności redakcyjnych i filozoficznego szlifu. Czasopismo zawiera prace pisane głównie przez studentów i doktorantów: artykuły, polemiki, recenzje oraz sprawozdania. Stało się płaszczyzną wymiany myśli nie tylko dla studentów Wydziału Filozoficznego UPJPII, dlatego wciąż gorąco zachęcamy do publikacji wszystkich zainteresowanych tą tematyką pracowników naukowych, doktorantów i studentów, również osoby spoza naszej uczelni. Pragniemy, aby Semina nadal była przestrzenią działalności twórczej, miejscem, w którym kolejne pokolenia filozofów będą rozpoczynać swoją karierę naukową; wielu bowiem spośród naszych autorów otrzymało tytuł doktora, a niektórzy uzyskali habilitację.

Semina Scientiarum jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Współpracujemy również z bazą bibliograficzną The Central European Journal of Sciences and Humanities CEJSH.

Rada Naukowa:

prof. dr hab. Michał Heller
dr hab. Janusz Mączka, prof. UPJPII
dr Robert Janusz (Akademia Ignatianum, Kraków)
dr Peter Mlynarcik (Inštitút sv. Tomáša Akvinského, Žilina)

W najnowszym numerze:

*Aria Heisenberga (I). O negatywnych skutkach akcentowania zasady nieoznaczoności w wykładzie teorii atomu
*Religia w perspektywie ewolucjonistycznej, ze szczególnym uwzględnieniem jej funkcji socjalizacyjnej
*Kryzys podstaw matematyki przełomu XIX i XX wieku
*Jerrolda Levinsona ontologia dzieł muzycznych a zagadnienie indywidualnej esencji dzieła muzycznego
*Extrapolative Inference and Analogical Reasoning in the Empirical Sciences
*Zjawisko śmierci – zmora medycyny
*Terapia a filozofia. O kilku filozoficznych aspektach nauk o zdrowiu
*O związkach matematyki z filozofią na przykładzie projektu Archipelag Matematyki