Semina Scientiarum
semina15

Profil czasopisma

Semina Scientiarum to czasopismo pokrewne do znanych w środowisku filozoficznym Zagadnień Filozoficznych w Nauce. Poświęcone jest realizacji programu „filozofii w nauce”1, autorzy tekstów skupiają się więc na szeroko rozumianych zagadnieniach, w których działalność naukowa łączy się z refleksją filozoficzną. Redakcję tworzą studenci i doktoranci Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Semina Scientiarum jest czasopismem punktowanym - zgodnie z wykazem czasopism MNiSW z 23 grudnia 2015 r. za publikację przysługuje 7 punktów.

About Semina Scientiarum in English (strona internetowa Semina Scientiarum w języku angielskim): http://seminascientiarum-en.wikidot.com/

Cele czasopisma

Semina Scientiarum ukazuje się nieprzerwanie i bez opóźnień wydawniczych od 2002 roku. Czasopismo zawiera prace pisane głównie przez studentów i doktorantów: artykuły, polemiki, recenzje oraz sprawozdania. Stało się płaszczyzną wymiany myśli nie tylko dla studentów Wydziału Filozoficznego UPJPII, dlatego zachęcamy do zgłaszania tekstów wszystkich zainteresowanych tą tematyką pracowników naukowych, doktorantów i studentów z różnych ośrodków akademickich. Pragniemy, aby periodyk nadal stanowił przestrzeń działalności twórczej, "miejsce", w którym kolejne pokolenia filozofów będą rozpoczynać swoją karierę naukową; wielu bowiem spośród naszych autorów otrzymało tytuł doktora, a niektórzy uzyskali habilitację i tytuł profesora.

Semina Scientiarum jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Współpracujemy również m.in. z bazami: The Central European Journal of Sciences and Humanities CEJSH, Index Copernicus, BazHum, CEEOL. Czasopismo jest indeksowane w Polskim Indeksie Filozoficznym.

ISSN: 1644-3365, eISSN: 2391-6850

Rada Naukowa:

prof. dr hab. Michał Heller (Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych)
dr Helena Durnova (Uniwersytet Masaryka, Brno, Czechy)
dr Robert Janusz (Akademia Ignatianum, Kraków, Polska)
dr Guido Noto La Diega (Queen Mary University of London, Wielka Brytania)
dr Peter Mlynarcik (Instytut Tomasza z Akwinu, Žilina, Słowacja)

W najbliższym numerze 15 (2016) ukazały się między innymi:

*Okres fenomenologiczny w myśli Ludwiga Wittgensteina
*Modelowanie akrazji
*Problem samodzielności stanowiska strukturalizmu czasoprzestrzennego
*Modular structurality and emergent functionality within knowledge representation systems
*Science of knowledge and historical experience. The role of historiography in Fichte’s Grundzüge
*New technologies as prosthesis of cognitive system