Semina Scientiarum
Semina%2012_2013

Profil czasopisma

Semina Scientiarum to czasopismo pokrewne do znanych w środowisku filozoficznym Zagadnień Filozoficznych w Nauce. Poświęcone jest realizacji programu „filozofii w nauce”1, autorzy tekstów skupiają się więc na szeroko rozumianych zagadnieniach, w których działalność naukowa łączy się z refleksją filozoficzną. Redakcję tworzą studenci i doktoranci Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Cele czasopisma

Semina Scientiarum ukazuje się od 2002 roku, pozwalając autorom publikacji na zdobywanie umiejętności redakcyjnych i filozoficznego szlifu. Czasopismo zawiera prace pisane głównie przez studentów i doktorantów: artykuły, polemiki, recenzje oraz sprawozdania. Stało się płaszczyzną wymiany myśli nie tylko dla studentów Wydziału Filozoficznego UPJPII, dlatego wciąż gorąco zachęcamy do publikacji wszystkich zainteresowanych tą tematyką pracowników naukowych, doktorantów i studentów, również osoby spoza naszej uczelni. Pragniemy, aby Semina nadal była przestrzenią działalności twórczej, miejscem, w którym kolejne pokolenia filozofów będą rozpoczynać swoją karierę naukową; wielu bowiem spośród naszych autorów otrzymało tytuł doktora, a niektórzy uzyskali habilitację.

Semina Scientiarum jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Współpracujemy również z bazą bibliograficzną The Central European Journal of Sciences and Humanities CEJSH.

Rada Naukowa:

prof. dr hab. Michał Heller
dr hab. Janusz Mączka, prof. UPJPII
dr Robert Janusz (Akademia Ignatianum, Kraków)
dr Peter Mlynarcik (Inštitút sv. Tomáša Akvinského, Žilina)

W najnowszym numerze:

  • O Lwowie, filozofii przyrody i filozofujących inżynierach – rozmowa z dr. hab. Pawłem Polakiem
  • Mileny Rudnickiej próba rekonstrukcji systemu estetyki L. B. Albertiego
  • Problem osobliwości początkowej jako geneza poszukiwania kwantowych teorii powstania wszechświata
  • Teologia wobec astronomii – ujęcie Bernharda Pünjera
  • Pasje intelektualne i ich selektywna funkcja w koncepcji poznania naukowego w Personal knowledge Michaela Polanyiego

Problematyka filozoficzna we współczesnej nauce:

  • A philosophical investigation in machine understanding. The case of implicit meaning
  • Próby aplikacji paradygmatu ucieleśnionego umysłu w tworzeniu sztucznej inteligencji