Semina Scientiarum
semina13.jpg

Profil czasopisma

Semina Scientiarum to czasopismo pokrewne do znanych w środowisku filozoficznym Zagadnień Filozoficznych w Nauce. Poświęcone jest realizacji programu „filozofii w nauce”1, autorzy tekstów skupiają się więc na szeroko rozumianych zagadnieniach, w których działalność naukowa łączy się z refleksją filozoficzną. Redakcję tworzą studenci i doktoranci Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

About "Semina Scientiarum" in English (strona internetowa "Semina Scientiarum" w języku angielskim): http://seminascientiarum-en.wikidot.com/

Cele czasopisma

Semina Scientiarum ukazuje się nieprzerwanie i bez opóźnień wydawniczych od 2002 roku. Czasopismo zawiera prace pisane głównie przez studentów i doktorantów: artykuły, polemiki, recenzje oraz sprawozdania. Stało się płaszczyzną wymiany myśli nie tylko dla studentów Wydziału Filozoficznego UPJPII, dlatego zachęcamy do zgłaszania tekstów wszystkich zainteresowanych tą tematyką pracowników naukowych, doktorantów i studentów z różnych ośrodków akademickich. Pragniemy, aby periodyk nadal stanowił przestrzeń działalności twórczej, "miejsce", w którym kolejne pokolenia filozofów będą rozpoczynać swoją karierę naukową; wielu bowiem spośród naszych autorów otrzymało tytuł doktora, a niektórzy uzyskali habilitację i tytuł profesora.

Semina Scientiarum jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Współpracujemy również m.in. z bazami: The Central European Journal of Sciences and Humanities CEJSH, Index Copernicus, BazHum. Czasopismo jest indeksowane w Polskim Indeksie Filozoficznym.

ISSN: 1644-3365, eISSN: 2391-6850

Rada Naukowa:

prof. dr hab. Michał Heller (Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych)
dr Guido Noto La Diega (Queen Mary University of London)
dr Robert Janusz (Akademia Ignatianum, Kraków)
dr Peter Mlynarcik (Instytut Tomasza z Akwinu, Žilina)

W najnowszym numerze 13 (2014):

*Aria Heisenberga (I). O negatywnych skutkach akcentowania zasady nieoznaczoności w wykładzie teorii atomu
*Religia w perspektywie ewolucjonistycznej, ze szczególnym uwzględnieniem jej funkcji socjalizacyjnej
*Kryzys podstaw matematyki przełomu XIX i XX wieku
*Jerrolda Levinsona ontologia dzieł muzycznych a zagadnienie indywidualnej esencji dzieła muzycznego
*Extrapolative Inference and Analogical Reasoning in the Empirical Sciences
*Zjawisko śmierci – zmora medycyny
*Terapia a filozofia. O kilku filozoficznych aspektach nauk o zdrowiu
*O związkach matematyki z filozofią na przykładzie projektu Archipelag Matematyki