Semina Scientiarum
2015.png

Profil czasopisma

Semina Scientiarum to czasopismo pokrewne do znanych w środowisku filozoficznym Zagadnień Filozoficznych w Nauce. Poświęcone jest realizacji programu „filozofii w nauce”1, autorzy tekstów skupiają się więc na szeroko rozumianych zagadnieniach, w których działalność naukowa łączy się z refleksją filozoficzną. Redakcję tworzą studenci i doktoranci Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

About Semina Scientiarum in English (strona internetowa Semina Scientiarum w języku angielskim): http://seminascientiarum-en.wikidot.com/

Cele czasopisma

Semina Scientiarum ukazuje się nieprzerwanie i bez opóźnień wydawniczych od 2002 roku. Czasopismo zawiera prace pisane głównie przez studentów i doktorantów: artykuły, polemiki, recenzje oraz sprawozdania. Stało się płaszczyzną wymiany myśli nie tylko dla studentów Wydziału Filozoficznego UPJPII, dlatego zachęcamy do zgłaszania tekstów wszystkich zainteresowanych tą tematyką pracowników naukowych, doktorantów i studentów z różnych ośrodków akademickich. Pragniemy, aby periodyk nadal stanowił przestrzeń działalności twórczej, "miejsce", w którym kolejne pokolenia filozofów będą rozpoczynać swoją karierę naukową; wielu bowiem spośród naszych autorów otrzymało tytuł doktora, a niektórzy uzyskali habilitację i tytuł profesora.

Semina Scientiarum jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Współpracujemy również m.in. z bazami: The Central European Journal of Sciences and Humanities CEJSH, Index Copernicus, BazHum. Czasopismo jest indeksowane w Polskim Indeksie Filozoficznym.

ISSN: 1644-3365, eISSN: 2391-6850

Rada Naukowa:

prof. dr hab. Michał Heller (Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych)
dr Guido Noto La Diega (Queen Mary University of London, Wielka Brytania)
dr Helena Durnova (Uniwersytet Masaryka, Brno, Czechy)
dr Robert Janusz (Akademia Ignatianum, Kraków, Polska)
dr Peter Mlynarcik (Instytut Tomasza z Akwinu, Žilina, Słowacja)

W numerze 13 (2014):

*Aria Heisenberga (I). O negatywnych skutkach akcentowania zasady nieoznaczoności w wykładzie teorii atomu
*Religia w perspektywie ewolucjonistycznej, ze szczególnym uwzględnieniem jej funkcji socjalizacyjnej
*Kryzys podstaw matematyki przełomu XIX i XX wieku
*Jerrolda Levinsona ontologia dzieł muzycznych a zagadnienie indywidualnej esencji dzieła muzycznego
*Extrapolative Inference and Analogical Reasoning in the Empirical Sciences
*Zjawisko śmierci – zmora medycyny
*Terapia a filozofia. O kilku filozoficznych aspektach nauk o zdrowiu
*O związkach matematyki z filozofią na przykładzie projektu Archipelag Matematyki